031-37790191
021-66902010

قابل تنظیم در چهار بازه زمانی 5 - 10 – 15- 30 دقیقه

مجهز به سنسور نور( فعال فقط در محیط دارای نور)

مجهز به سنسور شب ( فعال فقط در محیط بدون نور)

ادامه مطلب...

قابل تنظیم در سه بازه زمانی 10 - 20 - 45 دقیقه

مجهز به سنسور نور( فعال فقط در محیط دارای نور)

قابلیت فعال بصورت یکسره 24 ساعته

ادامه مطلب...

قابل تنظیم در چهار بازه زمانی 5 - 10 – 15- 30 دقیقه

مجهز به سنسور نور( فعال فقط در محیط دارای نور)

مجهز به سنسور شب( فعال فقط در محیط بدون نور)

ادامه مطلب...